Kind in beeld

Binnen De Verwondering werken we met ‘Kind in beeld’.

Kind in beeld gaat uit van acht ontwikkeldomeinen, organiseert hier aanbod op en brengt het kind door observatie, kindgesprekken en toetsing in beeld. In dit proces wordt het kind zelf en zijn ouders intensief betrokken.

Ontwikkeldomeinen
Het aanbod binnen onze acht ontwikkeldomeinen is in SLO-doelen gedekt en wordt met behulp van onder andere Jeelo en Exova aangeboden.

De acht ontwikkeldomeinen zijn:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Talenten en interesses
  • Creatieve vorming
  • Rekenontwikkeling
  • Leesontwikkeling
  • Leeraanpak
  • Motoriek
  • Taalontwikkeling

Observatie en toetsing
Om de ontwikkeling van een kind in beeld te brengen maken de mentoren samen met de intern begeleider gebruik van observaties, kindgesprekken en toetsing. Per ontwikkeldomein wordt er gekeken wat er nodig is om het juiste zicht op de ontwikkeling te krijgen. Voor toetsingen worden onder andere de volgende methodes gebruikt: IEP LVS (toetsing en observatie), Jeelo (portfolio en volgsysteem kind) en Exova (leerlijnenvolgmodel).

Extra ondersteuning
Het aanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Wanneer een kind een grotere ondersteuningsbeoefte heeft dan dat wij kunnen bieden binnen onze mogelijkheden werken we samen met het onderwijscollectief. Het onderwijscollectief, de schoolbegeleider van De Verwondering ondersteunt ons in het realiseren van passend onderwijs. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en werken we aan een inclusief aanbod.

Meer informatie over de monitoring van de ontwikkeling van het kind vind je onze Verwondergids. Meer informatie over ons schoolondersteuningsprofiel vind je in het SOP.