Om De Verwondering Voorne te kunnen starten hadden we minimaal 94 steunbetuigingen nodig van ouders met kinderen in de leeftijd vanaf 2 tot en met 4 jaar. Dat is gelukt. Ook zijn onze inhoudelijke onderwijsplannen inmiddels door de Onderwijs Inspectie en de Minister goedgekeurd. Kortom, we mogen van start.

Op deze pagina lees je meer over onze achtergrond en de beweegredenen om De Verwondering Voorne te starten.

Onze zorgen

Als ouders en onderwijsprofessionals maken wij ons grote zorgen om de verregaande verschraling van het lokale basisonderwijs. Het gaat ons aan het hart dat het niet langer lijkt te gaan om het beste onderwijs voor elk individueel kind, maar om efficiëntie van bestuur van het onderwijs.

De eigen inbreng van ouders en vrijheid van leerkrachten om hun vak uit te oefenen, wordt steeds verder beperkt en vervangen door voorgedrukte methodes. Maar elk kind is anders en leert anders. De ontwikkeling van onze kinderen moet weer centraal komen te staan, niet de cijfertjes. Daar staat De Verwondering Voorne voor.

Algemeen bijzondere basisschool

De Verwondering Voorne is een algemeen bijzondere basisschool.
Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een levensbeschouwelijke of maatschappelijke stroming. Alle kinderen zijn welkom ongeacht geloof, afkomst, geaardheid of culturele achtergrond.

Onze kernwaarden 

Het leven leren leven

Samen leven, spelen, leren en vieren. Wanneer kinderen zelfbewust in het leven staan, omgaan met diversiteit en bewust zijn van de ander, dan schept dat veiligheid en vertrouwen in zichzelf en in elkaar. 

Kinderen zijn een onderdeel van de samenleving. Echter hebben kinderen (en ook volwassenen) hierin nog veel te ontdekken: wie ben ik?, wie is de ander?, wie ben ik ten opzichte van de ander?, hoe zorg ik goed voor mijzelf, de ander en de aarde? zijn hierbij belangrijke aspecten. Binnen De Verwondering  bieden we alle ruimte om deze aspecten te verkennen en te ontwikkelen in een ‘mini-samenleving’. 

Binnen De Verwondering wordt de flexibiliteit, creativiteit en het vermogen tot samenwerking gestimuleerd, zodat kinderen succesvol en gelukkig opgroeien en bijdragen in een dynamische wereld. Iedereen is betrokken bij elkaar, waarbij het besef bestaat dat een ieder deel uitmaakt van een groter geheel. Kinderen worden begeleid naar het vervolgonderwijs met een brede basis: een open hart, een kritische houding en sociale vaardigheden. 

Een belangrijk onderdeel van De Verwondering is leren zorgen voor jezelf, de ander en de wereld.

Nieuwsgierigheid

Een van de belangrijkste gereedschappen die een mens bevat om te leren is nieuwsgierigheid. Een kind is van nature nieuwsgierig en ontwikkelt zich vanuit deze intrinsieke motivatie. Nieuwsgierigheid maakt dat je leert vanuit je intrinsieke motivatie. Ieder mens wordt als intrinsiek gemotiveerd wezen geboren. 

Vanuit zijn nieuwsgierigheid wil een kind oprecht weten wat er speelt. Het wil het bevatten, begrijpen, snappen. Dit maakt dat het kind het geleerde ook nog eens beter onthoudt. Binnen De Verwondering zien we nieuwsgierigheid als de motor van het leren van nieuwe dingen. Nieuwsgierigheid is een soort reflex van de hersenen. Wanneer de hersenen geprikkeld worden door interessante informatie raak je nieuwsgierig: de hersenen beslissen zelf dat ze hierover meer willen weten en ‘dwingen’ je om verder op onderzoek te gaan. 

Nieuwsgierigheid neemt binnen De Verwondering een prominente plaats in. Professionals spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn hierin een voorbeeld door hun eigen nieuwsgierigheid te delen, ze laten de kracht van vragen stellen zien en hebben zelf een ontdekkende houding. Er is sprake van een prikkelend en uitdagend aanbod. Het is van essentieel belang dat we deze intrinsieke motivatie behouden en koesteren. Dus in plaats van iedereen op hetzelfde moment op dezelfde wijze één en dezelfde methode aan te bieden, kiezen wij ervoor om kinderen persoonlijk te motiveren om te leren, en hen datgene aan te bieden dat past en uitdaagt, opdrachten die prikkelen door een vraag, opmerking of activiteit in een uitnodigende leeromgeving. De Verwondering is hierdoor een plek waar je altijd je vragen mag stellen en waar je gestimuleerd en geprikkeld wordt door je omgeving. Vragen stellen kunnen je naar veel nieuwe ontdekkingen brengen. Een vraag daagt uit, laat kinderen nadenken en zorgt voor verwondering.

Aandacht

Aandacht is binnen De Verwondering een belangrijk begrip; dit heeft te maken met wezenlijk contact maken en je verplaatsen in de ander. Een kind echt zien in al zijn/haar facetten en het serieus nemen is essentieel in de ontwikkeling van ieder kind.

Een betrokken houding waarin het kind altijd centraal staat is hierin essentieel. Kinderen die betrokkenheid en sociale steun van volwassenen in de omgeving krijgen, hebben een grotere kans om zich te ontwikkelen tot gezonde volwassenen en zijn veerkrachtiger. Een belangrijk onderdeel van het bieden van echte aandacht is het zien van de boodschap achter het concrete gedrag. Een kind wil altijd iets zeggen met zijn/haar gedrag, bewust dan wel onbewust. Het gedrag is een reactie op gebeurtenissen, omgeving, gevoelens, ervaringen etc. Door goed naar het gedrag en de context van het gedrag te kijken, kun je ontdekken waar de behoeften van een kind liggen. Oprechte aandacht betekent ook het zien van krachten, talenten en ontwikkelpunten van het kind. Aanmoediging, waardering en complimenten helpen kinderen in ontwikkeling. Binnen De Verwondering wordt ingespeeld op de vaardigheden die het kind al heeft en gekeken naar de ontwikkeling. Zo kunnen succeservaringen ontstaan.

Plezier

Door het aanbieden van uitdagend, betekenisvol en op het kind afgestemd aanbod is het streven dat elk kind met plezier naar De Verwondering komt. Wanneer een kind zichzelf mag zijn, zich mag ontwikkelen op een manier die bij hem  past, hier zelf invloed op heeft en dit mag doen op een veilige en sfeervolle en uitdagende plek geeft dit plezier. 

De Verwondering biedt een omgeving waarin zowel kinderen als professionals met plezier spelen, werken en zich ontwikkelen en waarin ouders met plezier participeren en waaraan ze hun kind toevertrouwen. 

Het rijke aanbod binnen De Verwondering versterkt het plezier. Jezelf kunnen zijn en lekker in je vel zitten is een voorwaarde om tot leren te komen. Met plezier gaat alles makkelijker. Het plezier bevordert de ontwikkeling en motivatie om te groeien. Plezier kan dus als voorwaarde en tevens als effect gezien worden. 

Eigenaarschap

Wanneer kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkelproces, motiveert dit en draagt dit bij aan een positiever zelfbeeld. Door het eigenaarschap van kinderen te versterken, krijgen ze inzicht en voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Ze ervaren dat ze zelf richting kunnen geven, krijgen inzicht in hoe ze hun doelen kunnen bereiken en ervaren de invloed van hun eigen inspanning.

Binnen De Verwondering leren kinderen eigenaarschap te nemen. Zo krijgen kinderen de ruimte voor een zelfsturende houding. Hierin worden ze ondersteund en gestimuleerd door de professionals en hun ouders. Doordat kinderen actief worden betrokken bij hun ontwikkelplan en rooster worden ze eigenaar van hun eigen ontwikkelproces. Het kind is zich bewust van zijn eigen ontwikkelroute en doelen en wordt uitgedaagd hier doelgericht mee bezig te zijn, te controleren of het nog op de juiste weg zit en de zelf behaalde successen te vieren.

Dit maakt dat het aanbod binnen De Verwondering voor het kind betekenisvol is. Het kind heeft zelf invloed op de keuze hierin en weet waarom het zich op bepaalde gebieden wil ontwikkelen. Op deze manier is er sprake van een hoge betrokkenheid. Het kind krijgt de vrijheid om invloed te hebben op het aanbod, echter is dit niet een vrijblijvendheid. Kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd door de omgeving van het concept. Binnen De Verwondering krijgen kinderen inzicht in hun eigen ontwikkelproces en dit biedt ze perspectief op wat ze willen bereiken.